Inteligjenca Artificiale (IA)

Përkufizimi – Çfarë do të thotë Inteligjencë Artificiale (IA)?

Inteligjenca artificiale (IA) është një fushë e shkencave kompjuterike që merret me krijimin e makinave inteligjente që punojnë dhe reagojnë si njerëzit. Disa nga aktivitetet e kompjuterëve me inteligjencë artificiale janë të dizajnuara për të përfshirë:

 • Njohjen e fjalorit.
 • Mësimin.
 • Planifikimin.
 • Zgjidhjen e problemeve.

Çfarë është Inteligjenca Artificiale (AI)

 

Shpjegimi i Inteligjencës Artificiale (IA)

Inteligjenca artificiale është një degë e shkencave kompjuterike që synon të krijojë makina inteligjente. Ajo është bërë një pjesë thelbësore e industrisë së teknologjisë.

Hulumtimet që lidhen me inteligjencën artificiale janë shumë teknike dhe të specializuara. Problemet kryesore të inteligjencës artificiale përfshijnë programimin e kompjuterave për tipare të caktuara të tilla si:

 • Njohuri.
 • Arsyetim.
 • Zgjidhja e problemeve.
 • Perceptim.
 • Mësim.
 • Planifikim.
 • Aftësia për të manipuluar dhe për të lëvizur objekte.

Inxhinieria e njohurive është një pjesë thelbësore e hulumtimit të IA. Makinat shpesh mund të veprojnë dhe reagojnë si njerëzit vetëm nëse kanë informacion të bollshëm në lidhje me botën. Inteligjenca artificiale duhet të ketë akses ndaj objekteve, kategorive, pronave dhe marrëdhënieve ndërmjet të gjithëve për të zbatuar inxhinierinë e njohurive. Nxitja e sensit të përbashkët, arsyetimi dhe zgjidhja e problemeve në makinat është një qasje e vështirë dhe e lodhshme.

Çfarë është Inteligjenca Artificiale (AI)

Mësimi i makinës është një tjetër pjesë thelbësore e IA-së. Mësimi pa asnjë lloj mbikëqyrje kërkon një aftësi për të identifikuar modelet në rrjedhat e inputeve, ndërsa të mësuarit me mbikëqyrje adekuate përfshin klasifikimin dhe regresionin numerik. Klasifikimi përcakton kategorinë e një objekti që i takon dhe regresioni merret me marrjen e një numri të shembujve të inputeve ose shembujve të daljes numerike, duke zbuluar kështu funksione që mundësojnë gjenerimin e rezultateve të përshtatshme nga inputet përkatëse. Analiza matematikore e algoritmave të mësimit të makinës dhe performanca e tyre është një degë e përcaktuar mirë e shkencës kompjuterike teorike e cila shpesh quhet teori e të nxënit kompjuterik.

Perceptimi i makinës merret me aftësinë për të përdorur inputet e sensorëve për të nxjerrë në pah aspekte të ndryshme të botës, ndërsa vizioni kompjuterik është fuqia për të analizuar inputet vizuale me disa nën-probleme si njohja e fytyrës, objektit dhe gjestit.

Robotika është gjithashtu një fushë e rëndësishme që lidhet me IA. Robotët kërkojnë inteligjencë për të trajtuar detyra të tilla si manipulimi dhe navigimi i objekteve, së bashku me nën-problemet e lokalizimit, planifikimit të lëvizjes dhe hartës.